Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. Obywatelom polskim
  2. Cudzoziemcom:

l jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

l jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

l przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),

l przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

  1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej). Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek. O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

l braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

l braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3 zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Wymagane dokumenty

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopie dowodów osobistych (obojga małżonków),

2) odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (oryginały),

3) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej dziecka (jeżeli uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej),

4) kserokopię orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny,

5) kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy osoba, na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna,

6) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. obojga małżonków, dodatkowo:

  1. a) w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, należy dołączyć kserokopię nakazu płatniczego za 2008r. Lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w 2008r.,

7) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2008r. pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 roku życia, pozostających na utrzymaniu rodziców,

8) umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

9) kserokopię wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopia ugody sądowej ustalającej alimenty,

10) kserokopię wyroku, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

11) zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

12) zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2008r. – w przypadku gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna lub częściowo skuteczna,

13) dokument potwierdzający wysokość uzyskanego przez dziecko w 2008r. stypendium (np. decyzja o przyznaniu stypendium / zaświadczenie ze szkoły o wysokości wypłacanego stypendium / PIT 8S/11 ze szkoły – kserokopie),

14) dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy / decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy – kserokopie) oraz wysokość utraconego dochodu (np. kserokopia PIT 11 za 2008 r.),

15) dokument określający datę uzyskania dochodu (np. umowa o pracę / zlecenie / dzieło/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / decyzja z urzędu pracy / decyzja o przyznaniu renty – kserokopie) oraz wysokość uzyskanego dochodu (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku netto za pierwszy pełen miesiąc / oświadczenie w przypadku podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej o zarobku netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc / zaświadczenie z zakładu rentowego o dochodzie uzyskanym netto za pierwszy pełen miesiąc),

16) informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

17) w przypadku, gdy rodzic pełnoletniej osoby uprawnionej wnioskuje o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pełnoletnia osoba uprawniona zobowiązana jest do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego rodzicowi – do działania w imieniu uprawnionego, w tym do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status