Projekty i programy dofinansowane z budżetu Państwa

Program “Opieka 75+” na 2024 rok

Program “Opieka 75+” to rządowy program mający na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, skierowany do wszystkich gmin w Polsce- miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

     Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej

GOPS Świętajno otrzymał dofinansowanie z programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 12 251 zł, udział własny gminy 3 063 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 15 314 zł.

Program “WSPIERAJ SENIORA” na rok 2021

GOPS w Świętajnie otrzymał dofinansowanie z programu “Wspieraj Seniora” w kwocie 11.000,00 zł na I kwartał 2021.

     Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w pytaniach i odpowiedziach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Załączniki:

  1. Program Wspieraj Seniora MRiPS 
  2. Wytyczne do realizacji Programu

Program “Senior +” na rok 2020

W ramach programu Senior + na lata 2015-2020 edycja 2020 Gmina Świętajno otrzymała dotację na funkcjonowanie Klubu Senior + z siedzibą w Świętajnie przy ul. Mickiewicza 13 w kwocie: 9 698,31 zł, środki własne w kwocie: 15 248,82 zł. Łączny koszt realizacji zadania to: 24 947,13 zł. Funkcjonowanie Klubu Senior + przyczyniło się do zwiększenia aktywności społecznej seniorów z terenu Gminy Świętajno. W ramach działalności Klubu, seniorzy mieli możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Klub Senior + dysponuje 30 miejscami dla seniorów.

 

Wieloletni Rządowy Program “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na rok 2023

Program ma na celu dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosi         160.000,00 zł , udział środków własnych 40 000,00 zł. Łączny koszt zadania 200.000,00 zł.

Program “Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie do realizacji wyżej wymienionego zadania w wysokości  29.803 zł.

Odnośniki:

Program  “Opieka 75+”

Program “Opieka 75+” na rok 2022 

Gmina Świętajno otrzymała dofinansowanie do realizacji wyżej wymienionego zadania w wysokości 21775 złotych.

Odnośniki:

Program  “Opieka 75+”

Program “Opieka 75+” na 2024 rok

Program “Opieka 75+” to rządowy program mający na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, skierowany do wszystkich gmin w Polsce- miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status